Μαγνητική Καρδιάς

S32-300

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς και αξονική στεφανιογραφία
 
Αξονική Στεφανιογραφία:
Η ανάπτυξη της αξονικής στεφανιογραφίας από τη γέννησή της το 1998 έως πρόσφατα ήταν εκρηκτική. Ακολούθησε την πρόοδο των πολυτομικών αξονικών τομογράφων, οι οποίοι σε μια επταετία εξελίχθηκαν από μηχανήματα 4 τομών (σε κάθε περιστροφή της λυχνίας γύρω από τον ασθενή λαμβάνονται 4 τομές) σε αυτά 64 έως και 320 τομών. Με τον τρόπο αυτό μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος κρατήματος αναπνοής από 45 δευτερόλεπτα σε 1 έως 10 δευτερόλεπτα.
Παράλληλα βελτιώθηκε η διακριτική ικανότητα της μεθόδου με μείωση του πάχους τομής κατά 50%. Σήμερα η χωρική διακριτική ικανότητα (spatial resolution) της μεθόδου είναι 0,5Χ0,5 mm έναντι 0.1Χ0,1 mm της ψηφιακής στεφανιογραφίας. Επίσης η ταχύτητα περιστροφής της λυχνίας έγινε γρηγορότερη κατά 30% έτσι ώστε η λήψη των δεδομένων στη τελοδιαστολική - «ακίνητη» φάση της καρδιάς να μη μολύνεται από τη συστολική φάση.
 
Η αύξηση του αριθμού των τομών οδήγησε σε αύξηση της ποσότητας της χορηγούμενης ακτινοβολίας, με διαφορετικά εκφραζόμενες απόψεις όσον αφορά την ακριβή δόση. Τη τελευταία διετία ανακαλύφθηκαν και βελτιώθηκαν τεχνικές μείωσης ακτινοβολίας. Η αποτελεσματικότερη χορηγεί υψηλή δόση κατά τη τελοδιαστολική φάση και χαμηλή δόση κατά τη συστολική φάση. Έτσι μειώνεται η δόση κατά 40%. Επίσης προκειμένου να μειωθεί η ακτινοβολία  προτείνεται η λήψη των δεδομένων μόνο στη τελοδιαστολική φάση με αντίτιμο την αδυναμία επιβεβαίωσης πιθανής στένωσης σε άλλη φάση και την αδυναμία διενέργειας λειτουργικής μελέτης.
 
Στους περισσότερους ασθενείς απαιτείται και σήμερα πριν από την εξέταση η χορήγηση β-αναστολέα έτσι ώστε οι σφύξεις  να είναι σχετικά χαμηλές και σταθερές. Με τον τρόπο αυτό, πρώτον επιτυγχάνεται η αποφυγή κινητικών artifacts και δεύτερον μπορούν να εφαρμοσθούν πιο αξιόπιστα οι νέες τεχνικές μείωσης της ακτινοβολίας.
   
Σήμερα οι gold standard αξονικοί τομογράφοι είναι αυτοί των 64 τομών. Θα πρέπει να τονισθεί ότι παρά την έμφαση η οποία συνήθως δίνεται στον αριθμό των τομών η παράμετρος αυτή, από το επίπεδο των 16 τομών και πάνω, είναι μικρότερης σημασίας για την ποιότητα της εξέτασης. Σημαντικότερο τεχνικό χαρακτηριστικό από τον αριθμό των τομών είναι η χωρική διακριτική ικανότητα (spatial resolution) της μεθόδου, η οποία καθορίζεται κυρίως από το πάχος τομής και επηρεάζει την έκταση του στεφανιαίου δένδρου που μπορεί να μελετηθεί και την ακριβέστερη μέτρηση των στενώσεων. Επίσης, σημαντικότερος παράγοντας είναι η χρονική διακριτική ικανότητα (temporal resolution), η οποία επηρεάζει τα κινητικά artifacts.

Μαγνητική Τομογραφία:
Η μαγνητική τομογραφία του καρδιαγγειακού συστήματος ήταν και είναι ένα από τα πιο δύσκολα πεδία της μεθόδου.
Η παλλόμενη καρδιά, οι αναπνευστικές κινήσεις του ασθενούς η δυναμική του μυοκαρδίου αποτελούν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να αποκτήσει η μέθοδος ακρίβεια ευαισθησία και επαναληψιμότητα.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία των μαγνητικών τομογράφων φαίνεται πλέον πως έχουν αποδώσει. Το 2006 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα πολλών μελετών που αφορούσαν την αξιολόγηση της σύστασης του μυοκαρδίου.

Οι μυοκαρδίτιδες, η διερεύνηση της συμμετοχής του καρδιακού μυός σε συστηματικές νόσους και μία πιο ενδελεχής προσέγγιση της αρρυθμιογόνου δεξιάς κοιλίας ήταν τα σημαντικότερα πεδία μελέτης των ερευνητών.

Η ισχαιμική καρδιοπάθεια ήταν και είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Περνώντας στο 2007 τα πεδία μελέτης ουσιαστικά δεν αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει είναι οι απαιτήσεις από την μέθοδο και πιθανά ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Οι απαιτήσεις είναι για καλύτερη ποιότητα εικόνας, συντομότερη εξέταση, μεγαλύτερη σταθερότητα στην εικόνα, απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων με αξιώσεις.

Τα 3 Τesla βάσει των πρόσφατων ανακοινώσεων τόσο από την ιατρική κοινότητα όσο και από τις κατασκευάστριες εταιρείες είναι έτοιμα να καλύψουν όλο  το φάσμα των εφαρμογών απεικόνισης και να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των εγγενών πλεονεκτημάτων των υψηλών μαγνητικών πεδίων.

Ετικέτες: Special Services