Προσυμπτωματικός Έλεγχος

checkup

Τι είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος;

Ως προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) ορίζεται η προσπάθεια αναγνώρισης κάποιας νόσου ή των παραγόντων κινδύνου της νόσου αυτής, προτού εμφανιστούν οι αντίστοιχες κλινικές εκδηλώσεις. Το screeningμπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της πρωτογενούς πρόληψης, η οποία αποσκοπεί στην πρόληψη της νόσου σε ασθενείς χωρίς ανάλογες κλινικές ενδείξεις μέσω της ταυτοποίησης των ατόμων υψηλού κινδύνου τα οποία είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.

Το screening βοηθά και στην δευτερογενή πρόληψη, της οποίας στόχος είναι η πρόληψη των επακόλουθων εκδηλώσεων της νόσου σε ασθενείς που έχουν ήδη προσβληθεί από αυτή. Για παράδειγμα, ο προσυμπτωματικός έλεγχος για υπερλιπιδαιμία σε ασθενείς με διεγνωσμένη στεφανιαία νόσο είναι πιθανό να οδηγήσει σε πιστοποίηση και τροποποίηση αυτού του παράγοντα κινδύνου, με συνακόλουθη μείωση του κινδύνου εμφάνισης στηθάγχης, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αιφνίδιου θανάτου.

Ποιες εξετάσεις περιλαμβάνονται;

Το ΗΚΓ ηρεμίας και η δοκιμασία κόπωσης (ΗΚΓ) αποτελούν τις πιο δημοφιλείς εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου της στεφανιαίας νόσου στους υγιείς ενήλικες. Από τη στιγμή που δεν είναι διαθέσιμες κλινικές έρευνες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο της στεφανιαίας νόσου, η καλύτερη μέθοδος για την εκτίμηση του ελέγχου είναι η «αλυσίδα ενδείξεων». Ο προσυμπτωματικός έλεγχος έχει νόημα στις περιπτώσεις που η έγκαιρη διάγνωση (κατά την προσυμπτωματική φάση της νόσου) βελτιώνει την κλινική έκβαση της νόσου συγκριτικά με το αν η διάγνωση θα γινόταν μετά την έναρξη της συμπτωματολογίας.